Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2023-12-06 ( Imieniny: Dionizji, Leontyny)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM - STATUT

STATUT

Załącznik do Uchwały Nr XLI/259/2010
Rady Gminy w Osieku Jasielskim
z dnia 30.03.2010r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W OSIEKU JASIELSKIM


Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim zwany dalej „ Ośrodkiem” działa na podstawie;
1.    Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.).
2.    Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
3.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
4.    Uchwały Nr X/36 Gminnej Rady Narodowej w Osieku Jasielskim z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – GOPS w Osieku Jasielskim.
5.    Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm. ).
6.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami).
7.    Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122 poz. 1143 z późn. zmianami ).
8.    Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i/o wolontariacie ( Dz..U. Nr 96 poz.873 z późn. zmianami).
9.    Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz.415 z późn. zmianami).
10.    Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zmianami).
11.    Statutu Gminy Osiek Jasielski.
12.    Ogólnie zobowiązujących przepisów prawa.
13.    Niniejszego statutu.
14.    Innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia z zakresu pomocy społecznej.

§ 2

1.    Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Osiek Jasielski działającą w formie jednostki budżetowej.
2.    Terenem działania Ośrodka jest Gmina Osiek Jasielski.
3.    Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Gminy Osiek Jasielski.
4.    Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.
5.    Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.
6.    Nadzór nad wykonaniem zadań zleconych sprawuje Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
7.    Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Osiek Jasielski”.
8.    Obsługę finansowo księgową prowadzi referat finansowy Urzędu Gminy Osiek  Jasielski.
9.    Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają przepisy w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

Dział II
Cele i zadania GOPS

§ 3


Celem działalności GOPS jest:

1.    Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.    Doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do integracji osób i rodzin ze środowiskiem.
3.    Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.

§ 4

Do zadań Ośrodka należy wykonywanie zadań określonych ustawą o pomocy społecznej, a w szczególności:

1.    Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
2.    Praca socjalna mająca na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, zapobieganie wykluczeniu  społecznemu.
3.    Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
4.    Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej.
5.    Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
6.    Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
7.    Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.


§ 5

GOPS realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

1. Z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą:

a)    opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
b)    sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
c)    udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
d)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
e)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
f)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu  i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
g)    przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
h)    opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
i)    praca socjalna,
j)    organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
k)    prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych,
l)    tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
m)    dożywianie dzieci,
n)    sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
o)    kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
p)    pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia  po zwolnieniu z zakładu karnego,
q)    sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
r)    utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników,
s)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
t)    opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Do zadań własnych gminy należy:

a)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
b)    przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
c)    prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
d)    podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
e)    współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,

3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę  należy:

a)    organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
b)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
c)    prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
d)    realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
e)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,
f)    przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g)    wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
•    środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa zapewnia budżet państwa,
•    koszty obsługi zadania, o których mowa w ust. 1, pkt 9, wynoszą 1,5 % otrzymanej  dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Dział III
Organizacja wewnętrzna Ośrodka

1.    Pracą Ośrodka kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności, a w razie nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.
2.    Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Osiek Jasielski, ustala również jego wynagrodzenie.
3.    Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Ośrodka dokonuje Wójt Gminy w Osieku Jasielskim.
4.    Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto;
•    organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez pracowników Ośrodka,
•    składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej,
•    realizuje zadania przypisane mu ustawą o pomocy społecznej.
5.    W zakresie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy, Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
6.    Upoważnienie może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika ośrodka  pomocy społecznej.
7.    Z zakresu obsługi systemu informatycznego „ Pomost „ systematycznie wprowadza dane do systemu w zakresie:
- obsługi klienta
- obsługa odwołań
- obsługa sprawozdań
- obsługa w zakresie umieszczenia w DPS.

§ 6


1.    W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy;
•    kierownik,
•    trzech starszych pracowników socjalnych.
2.    Kierownik Ośrodka jest przedłożonym  wszystkich pracowników, zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz dokonuje wszystkich czynności z zakresu prawa pracy.

§ 7


1.    Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonywane są przez pracowników socjalnych.
2.    Pracownicy socjalni zobowiązani są do;
•    realizacji zadań powierzonych z zakresu pomocy społecznej,
•    zachowania w tajemnicy informacji o osobach i rodzinach uzyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych, także po ustaniu zatrudnienia.

§ 8


Szczegółowa organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania wewnętrznych stanowisk pracy określi Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka.


Dział IV
Przepisy końcowe

§ 9


1.    Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy w Osieku Jasielskim.
2.    Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem określonym w Uchwale Rady Gminy i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 10


Traci moc uchwała Nr XVI/111/04 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 24.11.2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-07-22 12:51przez:
Opublikowano:2022-07-22 12:51przez: Wioleta Ksyk
Podmiot udostępniający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU JASIELSKIM
Odwiedziny:267

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo